Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Dit is het Privacy Statement van Pro Industry. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Pro Industry uw persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Ons Privacy Statement is in overeenstemming gebracht met de AVG. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Dit geldt tevens voor informatie die wij hebben verkregen via derde systemen waarop u uw persoonsgegevens hebt kenbaar gemaakt met als doel uzelf te profileren als (potentiële) werkzoekende bij/via een uitzendbureau/Pro Industry.

Pro Industry acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Pro Industry veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Pro Industry een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Pro Industry bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Pro Industry worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Pro Industry van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. Daarbij geldt dat dit Privacy Statement ook van toepassing is op personen die contact met ons hebben per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website of op personen die anderszins contact met ons opnemen of anderszins persoonsgegevens verwerken.

Van wie verwerkt Pro Industry persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiële) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten, zzp-ers, sollicitanten en klanten van Pro Industry. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiële) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Pro Industry omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Pro Industry, gevestigd aan Rivium Boulevard 208 Capelle aan den IJssel. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Onderstaande juridische entiteiten hebben betrekking op dit Privacy Statement.

Pro Industry Holding B.V.

 

KVK 52523799

Pro Industry Shared Service Center B.V.

 

KVK 64692256

Pro Industry Recruitment B.V.

 

KVK 20125859

Pro Industry Chemical B.V.

 

KVK 24409764

Pro Industry Food B.V.

 

KVK 61482854

Pro Industry General B.V.


Pro Industry Pharma B.V.

 

KVK 64691985


KVK 85782289

Waarvoor gebruikt Pro Industry uw persoonsgegevens?

Pro Industry mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De toepasselijke wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Pro Industry zijn:

 • uw toestemming. Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Wij passen deze grondslag toe waar dit mogelijk is en deze toestemming in vrijheid kan worden gegeven;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk in het kader van een vitaal belang (in het geval u zelf niet in staat bent (expliciete) toestemming te geven voor de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens); en

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Pro Industry, waarbij uw belang niet prevaleert.

Pro Industry verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, bemiddeling van zzp-ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. 

Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te treden en contact te onderhouden over uw sollicitatie. 

 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddeling relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

 • Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen (o.a. op basis van testen, referenties en mogelijk social media check) en u in contact te brengen met of voor te stellen aan opdrachtgevers en/of relaties.

 • Om u te bemiddelen naar werk, het geven van carrière- en/of loopbaanadviezen en het aanbieden van overige diensten zoals het geven van trainingen, opleidingen en testen.

 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

 • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert).

 • Voor managementdoeleinden, zoals het doen van analyses, controles, audits en het opmaken van rapportages.

 • om feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

 • om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van ons besloten webportaal.

 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies.

 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

 • om u persoonlijke berichten, speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld (ook via cookies).

 • Om te kunnen factureren.

 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en het verbeteren van onze diensten en/of website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij digitale inschrijving of inschrijving op de vestiging (van kandidaten):

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.

 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht.

 • curriculum vitae (CV), certificaten, motiveringsbrief, informatie over opleiding, stages en werkervaring.

 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.

 • gegevens over beschikbaarheid en verlof.

 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis.

 • andere gegevens die van belang kunnen zijn voor onze dienstverlening ( o.a. sollicitatiegesprek aantekeningen, looninschaling).

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (o.a met welk apparaat u onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres).

 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt (uitzendkrachten, payrollers, ZZP-ers, gedetacheerde) kunnen wij in aanvulling op de persoonsgegevens die wij bij de inschrijving hebben kunnen verwerken nog de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • nationaliteit

 • burgelijke staat

 • curriculum vitae (cv), diploma’s.

 • BSN nummer, ID-bewijs (kopie).

 • bankrekeningnummer.

 • personeelsnummer.

 • verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning, werkvergunning.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indien vereist.

 • gezondheidsgegevens voor zover van invloed op de functie.

 • beoordelingen en evaluaties.

 • andere gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij zakelijke relaties (klanten, leveranciers) en van derden (overige personen waar wij contact mee hebben):

 • NAW en contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, e-mail adres, leveringsadres telefoonnummer) zoals door jou verstrekt.

 • gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt.

 • gegevens om een goede zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden.

 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

 • gegevens uit het handelsregister van de kamer van koophandel.

 • persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website ( o.a. met welk apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres).

 • benodigde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening en/of de overeengekomen opdracht en/of overeenkomst.

 • benodigde gegevens om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

 • gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Pro Industry passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Pro Industry niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen die informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit wanneer nodig melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk een groot risico vormen, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Pro Industry is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Pro Industry zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn ook gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Pro Industry bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Meer specifiek betekent dat het volgende:

Voor sollicitanten, (potentiële) kandidaten,zzp-ers, flexwerkers, professionals en personen die anderszins gebruik maken van onze dienstverlening en die nog niet voor ons gewerkt hebben.

 • Zolang wij voor u onze dienstverlening uitvoeren, bewaren wij uw persoonsgegevens. Doorgaans is dit voor maximaal twee jaar, waarna wij middels uw toestemming deze termijn kunnen verlengen. U kunt u altijd uitschrijven. Na uitschrijving zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken uit onze systemen verwijderen.

Voor sollicitanten, (potentiële) kandidaten,zzp-ers, flexwerkers, professionals en personen die anderszins gebruik maken van onze dienstverlening die voor ons gaan werken, werken of hebben gewerkt:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van uw dienstverband.

 • Sommige persoonsgegevens dienen wij op grond van (belasting) wetgeving langer te bewaren, namelijk 5 respectievelijk 7 jaar.

Voor derden (zoals de overige personen waar wij contact mee hebben, inclusief contactpersonen van zakelijke relaties):

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als het nodig is om contact met je te kunnen opnemen of onze dienstverlening tot tevredenheid van de relatie leidt. 

Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. ( wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zullen opgenomen zijn in dit Privacy Statement.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken aan derden

In beginsel verstrekken wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden behoudens hetgeen hierna wordt toegelicht.

Pro Industry kan echter verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Pro Industry haar medewerking.

Pro Industry kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • bedrijven die deel uitmaken van Pro Industry.

 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) o.a. hosting- en softwareleveranciers die namens Pro Industry diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. Pro Industry heeft met dergelijke verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen).

 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement.

 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus.

 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit.

 • pensioenfonds, indien van toepassing.

 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

 • Bedrijfsarts.

 • Verzekeraars.

 • Leasemaatschappijen.

 

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarvoor gebruikt Pro Industry uw persoonsgegevens?”.

Alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als (gegevensverwerkers) in de zin van de AVG, sluiten wij met deze ontvangers verwerkersovereenkomsten.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd of verwerkt aan/ bij een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie. Pro Industry heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan landen buiten de EU doorgeven wanneer de Europese Commissie van mening is dat u daar  afdoende mate van bescherming heeft of waar Pro Industry of haar andere entiteiten passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Persoonlijk contact met Pro Industry

Veel contacten tussen u en Pro Industry verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.pro-industry.nl contact met Pro Industry. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Pro Industry. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Pro Industry worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Pro Industry

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Pro Industry

Als u onze website bezoekt, registreren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Tevens bevat onze website links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou aan het toepasselijke privacybeleid van die derden te raadplegen.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Pro Industry houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Pro Industry worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Pro Industry klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen. Lees hier het cookiestatement.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Pro Industry persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken Pro Industry verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u ingeschreven bij Pro Industry of anderszins betrokkene van Pro Industry en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevens wissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Industry onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Industry kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Recht om toestemming in te trekken

Het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken indien de verwerking op basis van uw toestemming is gebaseerd. hieronder valt ook het recht om u af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de intrekking onveranderd.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Aan de hand van controlevragen zullen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen worden verlengd met twee maanden. Over een dergelijke verlenging zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan uw verzoek (en) kunnen of mogen voldoen. Als wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij u hierover informeren.

Heeft u vragen of klachten

Voor meer vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via: privacy@pro-industry.nl.

Als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan proberen wij er samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Pro Industry kan dit Privacy Statement aanpassen, aanvullen of wijzigen. Op de website van Pro Industry kunt u de meest actuele Privacy Statement vinden. Deze versie is van november 2023. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? 

Neem dan gerust contact met ons op:

Pro Industry Shared Service Center B.V.

Rivium Boulevard 208
2909 LK Capelle aan den IJssel
privacy@pro-industry.nl